12. januar 2019 • English version

Innvandringen tar livet av nordmenn – og miljøet

REDD JORDEN OG MILJØET - STOPP INNVANDRINGEN TIL NORGE. (Foto: Pixabay).

Overbefolkning, overforbruk og miljøforurensning er store problemer vi som samfunn står overfor i dag. Hva må til for å løse dette? For å gjøre livet bedre, samfunnet bedre og miljøet bedre? Vi må stoppe innvandringen fra ikke-europeiske nasjoner.

Tenk på hvor stort karbonavtrykk en person i Norge har i dag. Hus, bil, elektronikk, transport, mat, strøm, ferier. Sammenlign det med en person i Irak. Eller Somalia. Eller Vietnam. Det dreier seg om både ti- og hundregangen større i Norge.

Det du og jeg kan gjøre er å sørge for at våre politikere stenger grensene til vårt land og sender hjem alle de som kommer fra disse landene. Vi må ofre noe. Vi må rette opp feilene vi har gjort. For jordas skyld. For miljøet. For fremtiden. Det er rett og slett ikke bærekraftig å slippe inn mennesker som avgir lavkarbonavtrykk i et u-land til et i-land, der de hundreganger avtrykket sitt. Det er faktisk en svært uansvarlig miljøpolitikk. Hva tror du hjelper mer; en avgift på drivstoff eller fjerningen av et helt menneskelig karobonavtrykk? Det siste selvfølgelig. Glem heller ikke at enkelte ikke-vestlige innvandrere også får betydelig flere barn enn en gjennomsnittlig norsk familie og dermed øker sitt karbonavtrykk mer enn nordmenn.

Dette er en ren tap-tap situasjon for vårt klima og miljø.

I ytterste konsekvens så tar vi livet av nordmenn med en slik politikk. Den norske befolkningen sliter med konsekvensene av denne massive og miljøfiendtlige innvandringspolitikken. Det blir mer svevestøv, det blir trangere å bo, livskvaliteten senkes, det blir færre arbeidsplasser for lavtlønte som tradisjonelt har gått til de uten utdannelse, syke og eldre. Det blir lenger køer på sykehusene og hos legene. Vi sitter lenger i bilkøer og opplever fullstappede busser, trikker og tog i rushtiden. Det må bygges flere boliger og blokker som ødelegger lokale skogsområder og parker. Friarealer der vi før nøt naturen utenfor døren har nå blitt et nytt boligfelt. For folket er en slik innvandring- og miljøpolitikk nærmest et folkemord å regne i det lange løp.

Med på lasset med innvandringen får vi også høyere kriminalitetsstatistikker, narkotikabruk, psykiske lidelser, selvmord- og skilsmisserater. For ikke å glemme de hundrevis av drepte nordmennene, ofre for de ikke-vestliges mangel på selvkontroll og deres høye temperament i en konfliktsituasjon. De skjelner ikke mellom kvinner, menn eller eldre, der de gjør nordmenns hverdag utrygg og fyller fengselscellene i norske fylker fra sør til nord.

Tap, tap og mere tap for det norske samfunnet. Og miljøet.

Å stenge grensene våre er en miljøplikt. Å sende hjem den 1 til 1.5 millionen av fjernkulturelle som bor i Norge likeså. De vil få en lettere tid å reintegrere seg i sine opprinnelsesland enn de har hatt her i Norge de siste 40-50 årene. De vil også senke sitt eget karbonavtrykk betraktelig og dermed hjelpe jorden. Og tenk på hvor mye det vil lette på Norges klimaforpliktelser og totale utslipp ved en slik befolkningsnedgang. Vi vil vise vei til resten av Vest-Europa og verden at det er mulig å senke karbonavtrykket betraktelig ved hjelp av dette tiltaket. Sverige kan sende hjem 2 millioner mennesker. Tyskland, England og Frankrike kan sende hjem titalls millioner sammenlagt. Totalt kan det være snakk om 50-60 millioner mennesker som kan forlate Europa. Mennesker som ikke hører til her etnisk, kulturelt eller religiøst. Mennesker som hver dag forurenser og påfører miljøet ubotelig skade med sitt nærvær. Hvis vi ser på besparelsen av miljøet og klimaet ved at det blir 60 millioner færre mennesker i Europa, så snakker vi om TRILLIONER av kroner. Vi ville innfridd alle miljøkrav og mål som er satt på klimakonferanser i mange tiår fremover. Kanskje inn i neste århundre. Vi kunne stoppet den globale temperaturøkningen kun ved innvandringsstopp og repatriering av u-landsbefolkningen i Vesten.

Da kan vi her i Norge fjerne alle miljøavgifter og skatter. Vi kan puste inn en friskere og renere luft. Boligprisene og byggpresset ville blitt borte over natten. Veiene ville vært nærmest bilfrie i forhold til i dag. Det ville kun vært behov for halvparten så mange transportører, drosjer, busser, politimenn, fengselsplasser, butikker og hurtigmatkjeder. Søppelfyllingene ville blitt halvert. Vi ville kuttet ut minst halvparten av alle langdistanseflyvninger fra og til Norge og sørget for mindre flyplasser. Sykehuskøer ville vært en saga blott. Vi kunne plantet flere trær og bygget flere parker, samt hatt mer plass til sykkelstier og kollektivfelt. Besparelsen ville kunne gjort at vi kunne tilbudt hele Norge gratis kollektivtrafikk. 

Stopp innvandringen. Redd nordmannen. Og redd miljøet. Det er et Kinderegg vi ikke har råd til å forbli uåpnet.

Share