29. november 2018 • English version

Det blir nå forbudt å kritisere innvandringen

STOREBROR SEG DEG: Det vil ifølge den nye migrasjonsavtalen Norge skriver under på være forbudt å kritisere innvandring. Media som gjør det vil miste økonomisk støtte, og redaktører og journalister risikerer fengselsstraff. mohamed_hassan / Pixabay

 

Å migrere og flytte til et annet land er en menneskelig rett, sier FN og medlemslandene som nå velger å skrive under på FNs migrasjonsplattform.

Den nye migrasjonsavtalen laget av FN som nå mange land skriver under på handler ikke om flyktninger som flykter fra overgrep og forfølgelse, eller deres rett til beskyttelse under internasjonal lov. Nei, denne overenskomsten innebærer den radikale ideen om at migrasjon – uansett grunnlag – er noe som må promoteres, godkjennes og beskyttes.

Det er denne avtalen den norske regjeringen nå ønsker og har valgt å underskrive.

Fra Statsministerens kontor:

– Migrasjon er en stor utfordring for verdens land, derfor trenger vi et felles utgangspunkt for det politiske arbeidet for å håndtere migrasjon bedre. Det er enighet om at strømmen av irregulære migranter må bringes under kontroll, sier statsminister Erna Solberg.

Det er 258 millioner internasjonale migranter i verden. Dårlig regulert migrasjon skaper betydelige utfordringer. Økende irregulære migrasjonsstrømmer, for eksempel gjennom ulovlige grensepasseringer og personer som mangler dokumentasjon, preger den politiske dagsorden i mange deler av verden. Med befolkningsøkning, klimaendringer, krig og konflikt trenger verdenssamfunnet generelle kjøreregler for mottager-, transitt- og opprinnelsesland.

– Regjeringen har hatt klare budskap i forhandlingene i FN om plattformen. Vi har vært opptatt av å få til ordninger for retur, at vi fortsatt kan skille mellom lovlige og ulovlige innvandrere. Plattformen er ikke juridisk bindende, og det er fortsatt nasjonale myndigheter som har kontroll over egen innvandringspolitikk, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Men djevelen gjemmer seg i detaljene heter det. Og ikke klarere kan dette bevises enn i akkurat denne migrasjonsavtalen. For FN har nemlig lagt inn noen svært skremmende setninger som vil gjøre det nærmest umulig – og ulovlig – å føre en saklig og kritisk debatt av innvandringen, migrasjonen og flyktningpolitikken som føres i dag.

Dette har ført til at en rekke land som er medlemmer av FN har valgt å ikke signere avtalen. Dette er USA, Australia, Kroatia og Ungarn. Også Tsjekkia og Polen har uttalt at de ikke akter å signere den. Og flere land vil følge. 

Avtalen inneholder 23 punkter som deltakerlandene skal jobbe mot, som inkluderer de typiske utslitte flosklene og frasene som “inkludering, toleranse, respekt og kamp mot diskriminering”, samt at landene skal strekke seg ytterligere etter å imøtekomme migrantenes egne tradisjoner og skikker, og gjøre det lettere for dem å ta del i velferdsgoder og rettigheter i de landene de slår seg ned i.

Det betyr i det store og hele at en migrant fra Afrika og Midtøsten skal få de samme godene og rettighetene som borgerne som allerede bor i landet, uansett hvilken status eller innsats migranten har gjort for å fortjene eller opptjene dem.

FN forstår at denne politikken vil skape stor uro og misnøye hos store deler av den europeiske befolkningen og skape motstand fra de nye nasjonalkonservative politiske partiene som nå høster stor oppslutning.

Dette ønsker FN nå å komme i forkjøpet ved at man vil “kutte all offentlig og privat støtte til de nyhetsmediene og organisasjonene som publiserer, gjør reklame for eller systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering mot migranter, med full respekt for medias ytringsfrihet”.

Det ønsker man å kontre ved å innføre tiltak som vil “eliminere alle former for diskriminering, fordømme og kjempe mot uttalelser, handlinger og manifestasjoner som skaper rasisme, rasebasert diskriminering, vold, fremmedhat og intoleranse mot alle migranter i henhold til internasjonal menneskerettslov”.

Det betyr altså at man vil ta i bruk lovverket for å stoppe kritikk og åpen debatt om masseinnvandringen og migrasjonen som nå foregår. Da kan man igjen spørre seg; hvem skal bedømme eller bestemme hva som er lovlig eller ulovlig kritikk? Hva som er konstruktiv debatt og diskriminering? Dette er en svært farlig og glatt is man nå begir seg ut på. Og den er veldig tynn.

Fra det offisielle dokumentet laget av FN kan man lese følgende skremmende originale tekst og uthevet kommentar fra den konservative nettsiden Gatestone Institute:

To make this objective a reality, the signatory states first commit to:

“Promote independent, objective and quality reporting of media outlets, including internet-based information, including by sensitizing and educating media professionals on migration-related issues and terminology, investing in ethical reporting standards and advertising, and stopping allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote intolerance, xenophobia, racism and other forms of discrimination towards migrants, in full respect for the freedom of the media.” (Objective 17)

This is Orwell on steroids. Almost all UN member states will sign an agreement that says media outlets that disagree with government policies will not be eligible for public funding? On top of this, the agreement claims, bizarrely, that it is being written “in full respect for the freedom of the media”, as if that is going to make anyone actually believe it.

Second, the signatory states commit to:

“… eliminate all forms of discrimination, condemn and counter expressions, acts and manifestations of racism, racial discrimination, violence, xenophobia and related intolerance against all migrants in conformity with international human rights law.” (Objective 17)

The agreement, conveniently, offers no definitions of what constitutes “racism” or “xenophobia” in this context. What, for example, is “related intolerance”? Is criticism of UN migration policies, for instance, “intolerance”?

Samtidig som denne migrasjonsavtalen finner sted er hverdagen til vanlige europeere blitt mer utrygg og uutholdelig som følge av den allerede implementerte masseinnvandringen. Noe som altså nå vil bli regelrett forbudt å omtale og kritisere.

Og for å virkelig sementere hvor langt ut på vidda venstresiden er politisk så kan vi her vise en gruppe som kaller seg “bestemødre mot høyresiden” fra Tyskland, som valgt å fremføre følgende forestilling for å frembringe sitt budskap om “toleranse og inkludering”.

Share